Algemene handels- en leveringsvoorwaarden Prabbit B.V.

1.      Eigendom

Autorijbewijs.nl is eigendom van Prabbit B.V. handelend onder de namen Autorijbewijs.nl, Motorrijbewijs.nl, Aanhangerrijbewijs.nl, Aanhangwagenrijbewijs.nl, Jebrommerrijbewijs.nl en Jescooterrijbewijs.nl. Prabbit B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 58120416. Het BTW identificatienummer van Prabbit B.V. is 852883067.B01.

2.      Definities

Leerling:  De consument die via de website(s) Autorijbewijs.nl, Motorrijbewijs.nl,
Aanhangerrijbewijs.nl, Aanhangwagenrijbewijs.nl, Jebrommerrijbewijs.nl, Jescooterrijbewijs.nl van Prabbit BV en zijn gelieerde bedrijven en zakelijke partners rijscholen vergelijkt, zoekt en aanvragen doet.

Rijschool: De bevoegde persoon bij een rijschool die door middel van registratie op Autorijbewijs.nl een overeenkomst aangaat tussen de rijschool en Prabbit B.V. en op Autorijbewijs.nl rijopleidingen aanbied.

Website: de websites: www.autorijbewijs.nl, www.motorrijbewijs.nl, www.aanhangerrijbewijs.nl, www.aanhangwagenrijbewijs.nl, www.jebrommerrijbewijs.nl, www.jescooterrijbewijs.nl van Prabbit B.V.


Gebruik van de website Autorijbewijs.nl

De website is op dusdanige wijze samengesteld dat deze vergelijkingsinformatie biedt met betrekking tot het aanbod van rijlespakketten voor de lescategorieën Auto, Motor, Bromfiets en Aanhanger (hierna samengevat als rijopleidingen) in Nederland, zodat bezoekers online een aanvraag bij een rijschool kunnen doen voor een gewenste rijopleiding. De website helpt de gebruiker bij het vinden van beschikbaar aanbod rijopleidingen in Nederland.

2.1  Gebruik door leerlingen

2.1.1        Autorijbewijs.nl heeft een bemiddelende rol en verwijst slechts door naar de aanbieders (rijscholen) van de rijopleidingen. Het aanvragen van informatie of het inschrijven voor een rijopleiding geschiedt direct bij de aanbieder van de rijopleiding (rijschool). Autorijbewijs.nl stuurt uw gegevens door naar de rijschool die vervolgens contact zal opnemen omtrent de verdere procedures. 

2.2  Gebruik door rijscholen

2.2.1        De informatie die door de rijschool wordt aangeboden voor vermelding op de Autorijbewijs.nl dient informatie te bevatten die betrekking heeft op de Rijschool (inclusief, foto’s en beschrijvingen), de faciliteiten en services en de voor aanvraag beschikbare opleidingen, bijzonderheden van de prijzen (met inbegrip van alle van toepassing zijnde belastingen, administratiekosten, toeslagen en tarieven) en dient overeen te komen met de stijlen en standaarden die aangeleverd zijn door Prabbit B.V. De Rijschool Informatie dient geen telefoon-of faxnummers, e-mailadressen (inclusief Skype) of websites/apps/platformen van sociale media (waaronder Twitter en Facebook) te bevatten, met directe verwijzingen naar de Rijschool of zijn websites, apps, platformen, tools en/of andere apparaten, of naar websites, apps, platformen, tools en/of andere apparaten van derden. Prabbit B.V behoudt zich het recht voor informatie te wijzigen of uit te sluiten wanneer deze onjuist dan wel incompleet is of in strijd met de algemene voorwaarden van deze overeenkomst.

2.2.2        De Rijschool verklaart en komt overeen dat de Rijschool Informatie te allen tijde op  waarheid berust, accuraat en niet misleidend is. De Rijschool is te allen tijde verantwoordelijk voor een correcte en actuele beschrijving van de Rijschool Informatie.

3.      Privacy statement

Prabbit B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van Autorijbewijs.nl. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan ook nooit verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Prabbit B.V. kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • Het sturen van uw contactgegevens naar de rijschool waarbij u informatie omtrent een rijopleiding hebt aangevraagd.
  • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Prabbit B.V. denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

4.0 Classificatie en aanbevolen rijscholen

4.1  Classificatie

4.1.1 De volgorde waarin de Rijschool is opgenomen op de Platformen (de “Classificatie”), wordt automatisch en unilateraal vastgesteld door Prabbit BV. Classificatie is gebaseerd op en beïnvloed door verscheidene factoren zoals het classificatiesysteem en de aanbevolen rijscholen.

Rijscholen kunnen maximaal 4 sterren krijgen. Deze sterren worden automatisch toegekend op basis van de volgende criteria:

  • 1 ster wanneer het slagingspercentage minimaal gelijk, of hoger is dan het gemiddelde slagingspercentage in de examenplaats.
  • 1 ster wanneer de rijschool is aangesloten bij één van de volgende brancheorganisaties:  BOVAG of FAM
  • 1 ster voor openbare leerlingbeoordelingen (review) door gebruikmaking van het systeem van (BOVAG) Klantenvertellen.
  • 1 ster voor extra service en faciliteiten, zoals klassikale theorielessen, kantoor met receptie en de rijschool bestaat minimaal 5 jaar. (inschrijvingdatum KvK is hiervoor leidend)

4.2 Aanbevolen Rijscholen

4.2.1 Op Autorijbewijs.nl runt Prabbit BV een “Aanbevolen Rijscholen” programma voor bepaalde Rijscholen die (aan) bepaalde criteria voldoen en handhaven. Het "Aanbevolen Rijschool” programma werkt op basis van uitnodiging van Prabbit BV aan geschikte Rijscholen die aan de volgende criteria voldoen en handhaven, naar eigen inzicht te beoordelen door Prabbit BV, voor zover het Aanbevolen Rijschool Programma beschikbaar is binnen een vastgestelde examenplaats. De basis eisen hiervoor zijn:

  • aangesloten bij een brancheorganisatie,
  • minimaal 8 of hoger op de leerlingenbeoordelingen (reviews)
  • minimaal 3 sterren in het classificatiesysteem.

 5.      Techniek

Deze site is geoptimaliseerd en getest met de meest gebruikte internetbrowsers. Omdat deze site samenwerkt met de software op de computer kan een onvoorspelbaar resultaat ontstaan. Aan deze 'compatibiliteitsfouten' kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de afbeeldingen op de site wordt veel zorg besteed. Toch is het mogelijk dat door de eigenschappen van het gebruikte beeldscherm en de beeldschermadapter afwijkingen ontstaan in bijvoorbeeld kleurweergave.

6.      Beschikbaarheid

Prabbit B.V. spant zich in om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de website Autorijbewijs.nl te bieden. Prabbit B.V. garandeert echter niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de website. Omstandigheden die het gebruik van de website kunnen verhinderen zijn onder meer storingen in de verbinding met internet, storingen in netwerken van telecom aanbieders of andere storingen die het gebruik van de website onmogelijk maken. Prabbit B.V. sluit iedere aansprakelijkheid als gevolg van het niet of niet correct beschikbaar zijn van de website Autorijbewijs.nl uit.

7.       Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden voor gebruik en op enig dispuut tussen klant en Prabbit B.V.

8.       Auteursrecht / intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle informatie, teksten, materialen en alle technische processen die u terugvindt op deze website berust bij Prabbit B.V. Uw toegang tot de website Autorijbewijs.nl betekent niet dat u vrijelijk de hier aangeboden informatie mag hergebruiken / dupliceren of verspreiden. Bij duplicatie van door Prabbit B.V. samengestelde pagina's / HTML code / META tags, geheel of gedeeltelijk, zal onmiddellijk, onherroepelijk juridische actie worden ondernomen. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten die rusten op de op deze website aanwezige materialen behoren toe aan Prabbit B.V. of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden.

9.      Links van en naar derden

U mag vrijelijk naar de website Autorijbewijs.nl toelinken. Prabbit B.V. is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website dan ook die naar Autorijbewijs.nl toelinkt.

Deze website kan ook links bevatten naar websites die door andere partijen dan Prabbit B.V. worden beheerd. Dergelijke links zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen. Prabbit B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites. Prabbit B.V. heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van links naar die websites impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die websites door Prabbit B.V. of enige binding of samenwerking met de beheerders of exploitanten ervan.

10.   Wijziging van deze voorwaarden

Prabbit B.V. behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Autorijbewijs.nl gebruikt.

11.   Contact

Vragen over onze Algemene Voorwaarden en/of de werkwijze van Autorijbewijs.nl kunt u te allen tijde stellen via info@autorijbewijs.nl